Cây bóng mát

Cây ngọc lan

1.000.000 VND/cây

Cây Lim xẹt

800.000 vnd/cây